« من دولت تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم ...از خودشناسی به کجا برسیم؟ »

آدرس بازتاب برای این مطلب

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...